• Аутсорсинг нь өөрт байгаа ажлаа гадны мэргэшсэн этгээдээр богино хугацаанд чанартай, хямд зардлаар гүйцэтгүүлэх тухай ойлголт юм. Өөрөөр хэлбэл танай байгууллага нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөж санхүү, татварын тайлан бэлтгэх, татвар шимтгэлийг тогтоосон хугацаанд төлөх зэрэг хуулиар хүлээсэн үүрэгтэй байдаг бол уг бүртгэл хөтлөлт, тайлагналын ажлаа орон тооны нягтлан бодогч хөлслөхгүйгээр хууль ёсны мэргэшсэн байгууллагаар […]

    Иргэн та болон танай аж ахуйн нэгж сар бүр нэмэгдсэн өртгийн албан татвар /НӨАТ/-н тайлан тушааж, татвараа төлсөөр байгаа боловч “НӨАТ суутган төлөгч”-ийн гэрчилгээ аваагүй, авсан боловч ийнхүү авхаасаа өмнө НӨАТ-н татвар төлсөөр байсан юм биш биз. Тийм бол та болон танай аж ахуйн нэгж үндэслэлгүй төлсөн таван сая төгрөг, өөрт учирсан хохирлоо бусад төрлийн […]

    Монгол Улсын Их хурлаар Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2015 оны 07 дугаар сарын 9-ний өдөр батлагдсан бөгөөд 2016 оны 01 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэнэ. Уг хуульд албан татвар төлөгч (хувь хүн) болон хуулийн этгээдэд тус хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.14-т заасан төлбөрийн баримтыг заавал олгохоор хуульчилсан […]