Аж ахуйн нэгж байгууллагууд санхүүгийн тайлангаа цахим хэлбэрээр илгээж үүний дараа дахин биечлэн эсвэл шуудангаар гэсэн хэлбэрүүдээр баталгаажуулдаг байсан бол одоо зөвхөн цахим хэлбэрээр тушаах боломжтой боллоо. Монгол улсын сангийн сайдын 2014 оны 12 сарын 17 өдрийн 242 тоот тушаалын 1.1 дэх хэсэгт “Аж ахуйн нэгж, байгууллага санхүүгийн тайлангаа хуульд заасан хугацаанд цахим хэлбэрээр ирүүлэх…….” гэж заажээ. Уг өөрчлөлтөөс өмнө нь “Цахимаар болон шуудангаар, Цахимаар болон биечлэн” хэмээн журмалсан байсан юм.
sangiin said

Comments are closed.