Анхан шатны бүртгэлийн үйлчилгээ

 1. Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт бүрдүүлэх
 2. Баримт мэдээ болосвруулах
 3. Бүртгэлийн анхан шатны тайлан мэдээ бэлтгэх
 4. Баримт мэдээг архивлах
 5. Өр авлагыг тооцоо нийлж баталгаажуулах
 6. Бараа, эд хөрөнгийн тооллого хийж баталгаажуулах, өр дутагдал тодорхойлох

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ

 1. Санхүүгийн тайлан бэлтгэх
 2. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах
 3. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний өртөг тооцох
 4. Санхүүгийн үр дүнгийн байдал шинжилгээ хийх
 5. Төсөв боловсруулах
 6. Дотоод хяналтын горим боловсруулж мөрдүүлэх

Санхүүгийн програм хангамжын үйлчлгээ

 1. Санхүүгийн програм хангамж захиалгаар боловсруулах
 2. Харилцагчидын сонгосон програм хангамжыг нэвтрүүлэх, сургалт зохион байгуулах
 3. Санхүү бүртгэлийн програм худалдаж авахад нь бүртгэлийн онцлогт нь тохирсон бүтээгдэхүүн сонгож өгөх, зуучлах

Цалин хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй холбоотой үйлчилгээ

 1. Цалинг сар, өдрөөр бодох
 2. Цалинг ажилчдад тавьж олгох
 3. Цаг бүртгэлийн төхөөрөмж суурилуулж, цаг ашиглалтын тайлан бэлтгэх
 4. Байгууллагын нийгмийн даатгалын тайлан бэлтгэж, тушаах
 5. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн дэвтэр нээх, түүнд бичилт хийх
 6. Тэтгэвэр, тэтгэмж тооцох
 7. Цалингийн тодорхойлолт хийж өгөх
 8. Цалингийн зээл олгох, суутгал хийх